Ogólne Warunki Sprzedaży

LOVATO Electric Sp. z o.o.

(Wer. 01.23)

Art. 1. OFERTA

Każda oferta złożona przez Sprzedającego jest ważna 30 dni od daty jej złożenia, chyba że ustalono inaczej.

Art. 2. CENY

Cenami obowiązującymi są ceny netto (bez podatku od towarów i usług-VAT) z aktualnie obowiązującego cennika. Ponadto, ceny te nie obejmują przewozu, opłat celnych i/lub innych należności, chyba że strony ustaliły inaczej na piśmie. Sprzedający ma prawo do zmiany ceny w przypadku ewentualnych zmian kosztów surowców lub kursu waluty.

Art. 3. MODYFIKACJE TOWARÓW I PRODUKTÓW

Sprzedający zastrzega sobie prawo, bez konieczności uprzedniego informowania, do dokonywania zmian konstrukcyjnych w oferowanych towarach i produktach.

Art. 4. ZAOPATRZENIE

Dostawą objęte jest tylko to co zostało opisane wyraźnie i szczegółowo w potwierdzeniu zamówienia dla Nabywcy.

Art. 5. DOSTAWA

Jeśli strony nie ustaliły inaczej na piśmie, jako ogólną zasadę, stosuje się dostawę na warunkach

EX WORKS Błonie k. Wrocławia. Odpowiedzialność Sprzedającego ustaje z chwilą kiedy towary, które są przedmiotem umowy, wydane zostały Kupującemu. Towary są transportowane na ryzyko Kupującego. Kupujący jest zobowiązany odebrać zamówiony towar od Sprzedającego w miejscu i terminie wskazanym w zamówieniu, a w przypadku braku takiego wskazania odebrać towar w swojej siedzibie, przy czym odmowa przyjęcia towaru przez Kupującego nie zwalnia go z obowiązku zapłaty. Opłata manipulacyjna w przypadku zamówień:

 • do wartości netto 500 PLN ( po rabatach) obciążają Kupującego w kwocie 30 zł netto za obsługę zamówienia, pakowanie oraz transport na terenie kraju przez Sprzedającego
 • do wartości netto 1000 PLN (po rabatach) obciążają Kupującego w kwocie 23zł netto za obsługę zamówienia, pakowanie oraz transport na terenie kraju przez Sprzedającego.

W przypadku zamówień na wyższą kwotę, opłatę manipulacyjną pokrywa Sprzedający. Nabywca może żądać zlecenia na jego koszt dostawy ekspresowej. W takim przypadku zobowiązany jest podać swój indywidualny numer w wybranej firmie kurierskiej, upoważniający do zlecenia dostawy na jego koszt. Przy braku wskazania firmy kurierskiej, o której mowa powyżej, Sprzedający może zlecić dostawę ekspresową na własny rachunek, a kosztami obciążyć nabywcę. W takim przypadku nabywca wyraża zgodę na obciążenie go kosztem szacunkowym, bez konieczności dokumentowania przez Sprzedającego wysokości wydatku. Od powyższej zasady strony mogą odstąpić w wyjątkowych przypadkach, ale wymaga to potwierdzenia na piśmie.

Art. 6. CZAS DOSTAWY

Czas dostawy zdefiniowany jest w ofercie Sprzedającego oraz w dokumentach wydanych przez Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu dostawy w przypadku, gdy Kupujący nie będzie w terminie wykonywał obowiązków kontraktowych w szczególności jeśli:

 • Występują opóźnienia w płatnościach.
 • Kupujący nie dostarczy w określonym terminie wszystkich koniecznych informacji, nie przekaże zatwierdzenia dla rysunków lub schematów, jeżeli są wymagane.
 • Kupujący żąda zmiany postanowień umowy.
 • Zachodzą okoliczności, na które Sprzedający nie miał wpływu, na przykład związane z warunkami pogodowymi, ogniem, awarią maszyn w fabryce Sprzedającego, powodzią, trzęsieniem ziemi, wojną, embargiem, niedoborem lub uszkodzeniem podczas transportu materiałów lub maszyn, lokautem, strajkiem, aktami terroru, pandemią, etc.

Art. 7. OPÓŹNIENIE DOSTAW

Ewentualne opóźnienia dostaw nie dają Kupującemu prawa do unieważnienia umowy w całości lub w części. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego jeśli:

 • Nie zostanie udowodnione, że opóźnienie dostawy przyniosło szkodą Kupującemu.
 • Kupujący nie był przygotowany do otrzymania materiału.

Art. 8. PAKOWANIE

Koszty związane z pakowaniem zawarte są w opłacie manipulacyjnej, chyba, że strony pisemnie ustaliły inaczej.

Art. 9. OKRES GWARANCJI I GWARANCJA

Sprzedający gwarantuje, że towary które są przedmiotem umowy są wolne od wad łącznie z częściami składowymi i będą działać w pełnej zgodności ze specyfikacją umowną. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od dnia wydania Kupującemu towaru będącego przedmiotem umowy. Gwarancja obejmuje wyłącznie towary dostarczone przez Sprzedającego.

Gwarancja nie obejmuje:

 • Normalnego zużycia dostarczonych towarów.
 • Towarów uszkodzonych w wyniku nieprawidłowego używania.
 • Towarów uszkodzonych w wyniku niezgodnego z przeznaczeniem użycia i /lub przez niedbałe użytkowanie.
 • Towarów uszkodzonych w wyniku nieprawidłowego montażu.
 • Towarów uszkodzonych w wyniku poddania ich nadmiernemu naciskowi
 • Towarów uszkodzonych w wyniku zaniedbania operacji konserwacyjnych.
 • Towarów uszkodzonych w wyniku okoliczności, które nie podlegały kontroli Sprzedającego.

Sprzedający dokona wymiany lub naprawy wszystkich towarów lub komponentów, które posiadają wady konstrukcyjne, pod warunkiem, że istnienie wad zostało zgłoszone na piśmie wraz z opisem uszkodzenia w okresie objętym gwarancją i zostało potwierdzone przez laboratorium LOVATO Electric SpA.

Kupującemu nie przysługują prawa wynikające z gwarancji, jeżeli zgłoszenie dotyczy wad powstałych podczas dokonywania prób eksploatacyjnych, niewłaściwego użytkowania czy podłączenia.

W przypadku reklamacji ilościowych, zgłoszenie może nastąpić:

 • Dla reklamacji wynikających z błędnego pakowania towaru – najpóźniej w dniu następnym po otrzymaniu towaru;
 • Dla reklamacji wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu – najpóźniej w dniu rozładunku towaru.

W przypadku reklamacji ilościowych konieczne jest sporządzenie przez Kuriera i Kupującego formularza potwierdzającego otrzymanie przesyłki uwzględniając rodzaj szkody w zakupionym towarze (stwierdzenie braku lub uszkodzenia) celem przedstawienia Sprzedającemu.

Postanowienia dotyczące gwarancji będące częścią umowy, winny być przestrzegane, ze szczególnym obowiązkiem respektowania terminów płatności określonych w niniejszej umowie. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: Logistyka@LovatoElectric.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedającego: Lovato Electric Sp. z o. o., ul. Zachodnia 3, 55-330 Błonie.

Lovato Electric Sp. z o.o. zobowiązuje się odnieść się do reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamowanego towaru wraz z niezbędnymi danymi (dokumentami). Ze względu na sposób realizacji dostaw i możliwość prowadzenia zaawansowanych badań technicznych w laboratoriach Sprzedającego zlokalizowanych wyłącznie poza granicami Polski, wymieniony termin może ulec wydłużeniu o okres niezbędny do ich wykonania. O każdym takim przypadku Sprzedający poinformuje niezwłocznie Kupującego.

Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub w formie pisemnej na wskazany adres korespondencyjny. W przypadku konieczności naprawy w autoryzowanym serwisie Sprzedającego lub jego dostawców, Sprzedający zastrzega termin konieczny dla jej wykonania do 3 miesięcy (uwzględniający transport do i z punktu naprawy oraz naprawę właściwą). Kupujący zostanie poinformowany o wszystkich kosztach naprawy przed jej rozpoczęciem. Sprzedający wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Kupującego zgodnie z art. 558 §1 KC.

Art. 10. ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

W celu uzyskania świadczenia gwarancyjnego nabywca powinien zgłosić wadę na formularzu gwarancyjnym i oczekiwać na decyzję. Właściwy formularz można otrzymać pocztą elektroniczną pod adresem: Logistyka@LovatoElectric.pl. Na żądanie Sprzedającego, kupujący zobowiązany jest udostępnić całość dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej związanej ze stosowaniem bądź instalacją urządzenia.

Art. 11. ZWROT TOWARU

Wszystkie zwroty towaru muszą być uzgodnione pisemnie z kierownikiem logistyki LOVATO Electric Sp. z o.o.. Właściwym adresem email do tego typu zagadnień jest: Logistyka@LovatoElectric.pl. W tytule wiadomości należy umieścić słowo ZWROT oraz numer faktury wystawionej przez LOVATO Electric Sp. z o.o. z którą towar został nabyty. Faktury korekty związane ze zwrotem wystawiane są przez LOVATO Electric Sp. z o.o. do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania zwrotu (data listu przewozowego).

Zwrot towaru może zostać odrzucony jeśli:

 • Produkt nie jest w oryginalnym opakowaniu.
 • Produkt nosi znamiona użytkowania.
 • Opakowanie jest uszkodzone, brudne lub inaczej zmienione w odniesieniu do oryginału.
 • W opakowaniu brakuje wyposażenia dodatkowego, które normalnie dostarczane jest z produktem.
 • Zgłoszenie chęci zwrotu nastąpiło później niż 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 • Zamówiony towar został wykonany i sprowadzony specjalnie

Zwrotu towaru nabywca dokonuje zawsze na swój koszt.

Art. 12. PŁATNOŚCI

Sprzedający będzie dokonywać płatności jedynie w formie określonej w umowie. Kupujący ponosi ryzyko związane z transferem pieniędzy niezależnie od sposobu dokonywania płatności. Dla kwot, które nie zostały uiszczone w określonym terminie płatności, naliczane będą odsetki. Kupujący nie zaniecha płatności w przypadku powstania technicznych lub handlowych zastrzeżeń dotyczących otrzymanego towaru. Niedotrzymanie terminu płatności upoważnia Sprzedającego do wstrzymania dostaw, na które zostało złożone zamówienie lub uprawnienie żądania przedpłaty. Ceny są wyrażone w walucie polskiej (PLN) lub jeśli ustalono inaczej w innej walucie obcej. Sprzedający oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i legitymuje się numerem NIP 8951825431 oraz jest upoważniony do wystawiania faktur VAT.

Art. 13. PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

Usuwanie i utylizacja odpadów produktowych. Strona posiadająca odpady będzie odpowiedzialna za ich usunięcie i utylizację lub za zapewnienie ich usunięcia i utylizacji. W przypadku profesjonalnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, którego dotyczy Dyrektywa Europejska 2012/19/UE, która weszła w życie z dniem 13.08.2012 r., oraz Dyrektywa Europejska 2006/66/WE z dnia 06.09.2006 r. oraz wynikające z niej rozporządzenie wykonawcze, odpowiedzialność organizacyjna i finansowa za usuwanie i przetwarzanie odpadów pochodzących z tego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przechodzi na bezpośredniego Nabywcę, który akceptuje taki sprzęt. Nabywca bezpośredni zobowiązuje się do przyjęcia odpowiedzialności, z jednej strony, za zbieranie i usuwanie odpadów pochodzących ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego będącego przedmiotem sprzedaży oraz, z drugiej strony, za ich przetwarzanie i recykling. Niedopełnienie tych obowiązków przez Nabywcę może prowadzić do zastosowania, oprócz innych sankcji, także sankcji karnych określonych przez każdy z krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Art. 14. ODPOWIEDZIALNOSĆ SPRZEDAJĄCEGO

Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania sprzedaży towarów zostaje ograniczona do wysokości ceny uzyskanej ze sprzedaży towaru, w związku z którym doszło do wyrządzenia szkody. Ograniczenie niniejsze obejmuje również roszczenia z tytułu szkody spowodowanej przestojem wywołanym przez towar dostarczony przez Sprzedającego, niezależnie od przyczyn, które taki przestój spowodowały. Nie uchybia to dalej idącym ograniczeniom odpowiedzialności Sprzedającego przewidzianym w niniejszych OWS.

Sprzedający ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu świadczonych usług w sytuacji, gdy bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują możliwości umownego ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego z tytułu świadczonych usług, niezależnie od podstawy prawnej jej dochodzenia (w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług), zostaje ograniczona do strat rzeczywistych i do kwoty nie większej niż kwota wynagrodzenia netto przewidzianego za wykonanie tych usług. W przypadku usług wykonywanych nieodpłatnie (oraz zawartych w cenie sprzedaży urządzeń), odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu świadczenia usług, niezależnie od podstawy prawnej jej dochodzenia (w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług), ograniczona jest do strat rzeczywistych, do kwoty 25000 PLN. Ograniczenie niniejsze obejmuje również roszczenia z tytułu szkody spowodowanej przestojem wywołanym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług przez Sprzedającego. W żadnym przypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie danych lub oprogramowania (w tym przez osoby trzecie, w szczególności przez klientów nabywców towarów lub usług), jak również za szkody polegające na utracie korzyści lub też niezrealizowaniu oczekiwanych zysków. W ramach świadczonych usług, odpowiedzialność Sprzedającego na zasadzie rękojmi za wady fizyczne jest wyłączona.

Art. 15. PRAWO WŁAŚCIWE

Dla wszystkich spornych spraw właściwym sądem jest sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Sprzedającego. Jeżeli Kupujący domaga się zapłaty kary, zawiadomi o tym Sprzedającego listem poleconym. Sprzedający wskazuje swoją siedzibę przy ul. Zachodniej 3, 55-330, Błonie k. Wrocławia, Polska, jako adres właściwy Do doręczeń i kwestii prawnych. Prawem właściwym dla każdej umowy zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym jest prawo polskie. Jakiekolwiek zmiany do niniejszych warunków wymagają pisemnej zgody Sprzedającego pod rygorem nieważności.